Contact us

Let‘s talk about data analytics for your company

Contact us

Standarta datu analīzes lietotnes veselības aprūpei: PREM, Personāls, Budžeta izpilde

Santa Pildava, Infotrust

Infotrust komanda ar vairāk kā 5 gadu pieredzi veselības aprūpes datu analītiku izveidē un 22 gadu pieredzi biznesa inteliģences risinājumu izstrādā ar Qlik, apkopojot labās prakses piemērus, ir izveidojusi standarta biznesa inteliģences lietotnes Qlik Sense platformā, kuras piedāvājam veselības aprūpes iestādēm abonēt. Gatavu lietotņu abonēšanas priekšrocības ir salīdzinoši ātra ieviešana, zemākas izmaksas un mazāka organizācijas darbinieku iesaiste lietotnes izveides procesos, jo lietotņu datu modeļi un vizuālās daļas ir gatavas. Šobrīd ir izstrādātas un abonēšanai tiek piedāvātas trīs lietotnes:

  • Pacientu ziņotās pieredzes mērījumu (PREM) lietotne
  • Personāla lietotne
  • Budžeta izpildes lietotne

Zemāk pieejams apraksts par katru no lietotnēm, kā arī saite uz plašāku aprakstu.

PREM lietotne

Pacientu ziņotās pieredzes mērījumi (PREM) ir rīks, ar kura palīdzību ārstniecības iestāde noskaidro pacientu pieredzi par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem. PREM izmantošanas mērķis ir reāllaikā noskaidrot pacienta pieredzi par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, uzturoties slimnīcā konkrētajā ārstēšanās epizodē.

Ja stacionārā ārstniecības iestāde apkopo pacientu pieredzes mērījumus (PREM), tad datu apkopošanai un apstrādei noderēs Infotrust izveidotā PREM lietotne, kas ļauj vizuāli novērtēt rezultātus un saņemt atbildes uz jautājumiem. PREM lietotne ir veidota un strukturēta atbilstoši aptaujas anketai. Lietotnes lapas ir interaktīvas, ērti lietojams un tām ir piemērojami filtrēšanas parametri. Katra iestāde var definēt mērķa rādītājus un novērtēt, cik tuvu ir mērķa sasniegšana vai identificēt jomas, kurām ir nepieciešami uzlabojumi.

 

Plašāk par izstrādāto lietotni var lasīt šeit

Personāla lietotne

Darbinieki ir katras organizācijas vērtība un arī lēmumiem saistībā ar darbiniekiem jābūt datos balstītiem. Infotrust ir apkopojis labās prakses piemērus un izveidojis Personāla lietotni, kas ļauj analizēt ar iestādes darbiniekiem saistīto informāciju. Izmantojot Personāla analītikas lietotni, visa ar darbiniekiem saistītā informācija ir pieejama vienkopus un ātri iegūstama, turklāt aktuālā situācija ir ērti un ātri salīdzināma arī ar vēsturisko informāciju. Personāla analītikas lietotne sniedz iespēju vizuāli novērtēt ar iestādes darbiniekiem saistīto informāciju un ātri saņemt atbildes uz svarīgiem jautājumiem. Lietotnē iekļauta informācija par darbinieku skaitu dažādās dimensijās, par vakanto un aizpildīto slodžu skaitu, atalgojuma un virsstundu analīze.

Plašāk par izstrādāto lietotni var lasīt šeit

 

Budžeta izpildes lietotne

Finanšu plūsma ir katras iestādes asinsrite. Infotrust ir izstrādājis Budžeta izpildes lietotni, kas sniedz iespēju analizēt ar finansēm saistīto informāciju dažādos griezumos. Apvienojot datus no RVS Horizon datu bāzes ar plānošanas dokumentiem, iegūstams visaptverošs ieskats, kas palīdz prognozēt un uzlabot iestādes veiktspēju. Lietotnē ir iestrādāta unikāla, Qlik Sense iebūvēto funkcionalitāti papildinoša atskaišu administrēšanas funkcionalitāte, kas ļauj pārveidot finanšu ierakstus no RVS Horizon sistēmas pielāgojamos konsolidētos pārskatos, atbilstoši lietotāja vajadzībām. Atšķirībā no standarta Qlik Sense atskaišu izveides rīka, Atskaišu administrēšanas funkcionalitāte nodrošina lietotājiem plašākas atskaišu veidošanas iespējas. Katrai atskaites rindai vai pozīcijai var tikt pielietots dažāds aprēķins, ko lietotājs pēc nepieciešamības pats var mainīt atbilstoši jaunām biznesa prasībām. Lietotājs pats arī nosaka atskaišu skaitu, saturu un izskatu.

Izmantojot Budžeta izpildes lietotni visa ar finansēm saistītā informācija ir vienkopus, kas nodrošina plašākas analīzes iespējas, kā arī mazinās resursu patēriņš atskaišu sagatavošanai.

Plašāk par izstrādāto lietotni var lasīt šeit

 

Ja vēlaties, lai nodemonstrējam Jums, kādu no izstrādātajām lietotnēm vai ir radušies papildus jautājumi, lūdzam sazināties ar mums

Santa Pildava
Vecākā biznesa analītiķe, Infotrust
E-mail: s.pildava@theinfotrust.com

 

In English language:

The Infotrust team, boasting over 5 years of experience in healthcare data analytics and 22 years in business intelligence with Qlik, has developed best practices and standard, pre-built analytical applications tailored for the healthcare sector. These applications are now accessible to healthcare organizations through a subscription model. Subscribing to this service offers swift implementation, cost reduction, and minimal involvement of organizational teams in the application development process, as the data models and visual components are pre-configured. This enables healthcare data professionals to immediately start utilizing standardized applications.

Currently, three applications are currently ready for subscription:

  • Patient Reported Experience Measurement application (PREM app)
  • HR application (HR app)
  • Budget application (Budget app)

Patient Reported Experience Measurement application(PREM app)

Patient reported experience measures (PREMs) are tools and instruments that report patient satisfaction scores regarding healthcare services. These tools are generic tools and are commonly used to capture patients’ overall experience of healthcare. The primary objective purpose of using PREM is to catch up a real time patients’ healthcare services experience received during their hospital stay or specific episode of treatment.

Hospitals that collect patient experience measures find the PREM application invaluable for its ability to visually represent data and provide insights. Designed with user-friendly interactive pages based on survey questionnaires, the application allows institutions to set and evaluate target indicators, identifying areas for improvement.

You can read more about the developed PREM app here (in Latvian language).

HR application (HR app)

Recognizing employees as an organization’s most valuable asset, the HR application was developed to support data-driven decisions regarding workforce management. This application provides access to comprehensive employee data, enabling analysis of various aspects such as headcount, workload, salary, and overtime, thereby facilitating timely responses to critical HR questions.

You can read more about the developed HR app here (in Latvian language).

Budget application (Budget app)

The financial flow serves as the lifeblood of every organization. The Budget App was developed as a platform for meticulously analyzing finance-related data across multiple sections.Combining data from the ERP system with planning documents provides a a holistic financial overview. Notably, the application includes a distinctive report administration functionality, complementing the inherent capabilities of Qlik. This empowers users to seamlessly transform financial data from the ERP system into customizable consolidated reports tailored to their specific requirements. In contrast to the standard Qlik Sense reporting tool, the Report Administration functionality affords users a broader spectrum of reporting options. A different calculation can be applied to each report line or position, which the user can change according to new business requirements. Moreover, users retain control over the quantity, content, and appearance of reports. The Budget app consolidates financial information, offering increased opportunities for analysis while simultaneously reducing resource consumption for report preparation.

You can read more about the developed Budget app here (in Latvian language).

For more information on these applications or to address any inquiries, contact us.

Related Posts

#Qlik
#Qlik

Ask our consultants

Contact us

Get data analytics news into your inbox

Infotrust team once a month shares BI news, products updates, technology trends and invitations to events and trainings. Mark your interests: